Vážení členovia ÚFTS, kolegovia !

     Dovoľte, aby som v mene novozvoleného Prezidenta ÚFTS a všetkých funkcionárov a členov Prezídia Únie futbalových trénerov Slovenska, ktorí boli na Volebnej konferencii našej Únie dňa 8. Februára 2020 v Trenčianskych Tepliciach zvolení a menovaní, vyjadril, čo najúprimnejšie poďakovanie za dôveru, ktorá nám Vašim zvolením bola vyjadrená. Zároveň chcem uistiť, že uvedená dôvera na jednej strane teší, no na druhej o to viac zaväzuje k neustálemu skvalitňovaniu našej práce, zviditeľňovaniu sa (myslím ÚFTS, nie jej funkcionárov) na rastúcich výsledkoch úrovne futbalu na Slovensku.  Príspevky delegátov na Volebnej konferencii, ktorí v diskusii vystúpili jednoznačne poukázali na veci, ktoré našich trénerov trápia, s čím majú v praktickom živote trénera problém , ale vyjadrili i svoj pohľad na prípadne možný návrh riešenia.

Toto všetko rozšíri obsah a objem  práce vedenia ÚFTS a jeho riešením bude nastavené zrkadlom  činnosti vedenia ÚFTS pri odpočte jej činnosti voči voličom - delegátom, ktorí svojim volebným hlasom dali dôveru tomuto vedeniu.

Vieme, že nás nečaká ľahká práca a budeme musieť prekonať viaceré úskalia pri presadzovaní všetkých Vašich reálnych podnetov a požiadaviek, no i s týmto vedomím všetci tí, ktorí prijali kandidatúru do Prezídia ÚFTS a uchádzali sa o Váš hlas pri voľbách  do Prezídia ÚFTS brali na vedomie s úlohou ich realizácie v prospech trénerskej obce na Slovensku.  

Ešte raz sa chcem nielen delegátom,  ale i Vám všetkým členom Únie futbalových trénerov Slovenska srdečne poďakovať za Vami prejavenú dôveru.

 

Rudolf H a n á k
Generálny sekretár ÚFTS