Cena vstupeniek: 1. trieda 46,- € ( pozdĺžne tribúny )

                             2.trieda: 28,- € ( oblúky a tribúny za bránami )

Dovoľujem si Vás osloviť na základe informácie, že Slovenská reprezentácia odohrá zápas baráže kvalifikácie ME 2020 s Írskom 26. marca 2020 o 20:45 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave, chce k  predmetnej veci  Prezídium ÚFTS Vám dať na vedomie, že ÚFTS v rámci pridelenej kvôty počtu vstupeniek ( max. 40 ks) bez rozdielu tried, vstupenky pre členov ÚFTS v zmysle Dohody o spolupráci medzi SFZ a ÚFTS  zabezpečí a bude distribuovať nasledovne  :

  • cez regionálnych zástupcov, ktorí predložia sekretariátu menný zoznam záujemcov z radov členskej základne ÚFTS nasledovne : po 6 ks na  región  BFZ, SsFZ , 10 ks   pre región VsFZ, 24 ks  pre región ZsFZ všetko ako pomerný počet k počtu členskej základne za jednotlivé regióny do 25.2.2020!
  • sekretariát ÚFTS pridelí objednané vstupenky iba tým členom, ktorí majú splnenú podmienku úhrady členského poplatku na rok 2020 i za predchádzajúce obdobie roka 2019
  • záujemci o vstupenky budú oboznámení o výške ceny vstupenky až po upresnení marketingovým oddelením SFZ v zmysle jednotlivých tried vstupeniek ( I., II., a III. tr.), čo bude zverejnené na oficiálnych web.stránkach SFZ a ÚFTS a úhrady výšky vstupného na účet ÚFTS (nájdete v kontaktoch na web.stránke ÚFTS) a dokladovania uvedenej úhrady pri objednávaní u svojho reg. zástupcu.    

     Upozorňujeme, že na základe mimoriadneho záujmu a dôležitosti uvedeného zápasu musí sekretariát ÚFTS mať konkrétny menný zoznam záujemcov, ktorým budú vstupenky pridelené, nakoľko tieto platia iba na meno objednávajúcej osoby  t.j. člena ÚFTS !!!!!!                

                                                   

Rudolf  H a n á k

Generálny sekretár ÚFTS

 

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo