Dňa 8.2.2020 sa v hoteli Flóra Trenčianske Teplice konala volebná konferencia ÚFTS. Po štvorročnom období bolo na delegátov konferencie zvoliť nové Prezídium únie. Delegáti si vypočuli správu o činnosti a hospodárení únie, zároveň boli svedkami ocenení dlhoročných členov a schválení Čestného prezidenta únie - p. Jaroslava Jambora.

Na zasadnutí boli prítomný aj zástupcovia SFZ s ktorých vzišli aj členovia do nového prezídia únie. Počas správy o činnosti si delegáti vypočuli z úst prezidenta p.Borbélyho popri dosiahnutom progrese aj zameranie činnosti na ďalšie obdobie. V diskusii delegáti vzniesli viacero pripomienok k činnosti únie. Jedným z bodov programu bolo aj schválenie novelizácie Stanov únie v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi. Na záver konferencie sa novozvolené predsedníctvo zaviazalo v rámci možností a kompetencií k rozvoju únie a zabezpečovania profesného, stavovského a vzdelanostného rastu futbalových trénerov na všetkých úrovniach.

Po zapracovaní pripomienok a úprave budú všetky dokomenty konferencie zverejnené.

- Uznesenie volebnej konferencie zo dňa 8.2.2020