Važení  kolegovia, kolegyňe !

Dovoľte, aby som sa Vám so začiatkom nového roka 2020 prihovoril a zároveň Vám všetkým poprial veľa zdravia, šťastia, osobných,  pracovných i športových úspechov.

Na základe k tej skutočnosti, že nám nastáva tzv. volebný rok,  t.j. rok, kedy vyprší mandát doterajšiemu Prezídiu našej Únie a Vami delegovaní, či poverení delegáti , ktorí sa zúčastnia Volebnej konferencie ÚFTS si zvolia svoje zastúpenie v zmysle volených funkcií v Prezídiu ÚFTS na následné obdobie 2020-2024, budú i odsúhlasovať  novelizáciu „Stanov ÚFTS“ , ku ktorej sme pristúpili hlavne z titulu aktualizácie požiadaviek doby a inplementáciou  nových noriem a smerníc  SFZ,UEFA, AEFCA a i v neposlednom rade i požiadaviek vyplývajúcich s aplikáciou  Zákona o športe č. 440/2015 Z.z.,  a tým i vyplývajúcich požiadaviek tohto zákona na činnosť našej organizácie. Veríme, že predložený návrh danej novelizácie, ktorý bude rozoslaný mailom všetkým delegátom ešte pred uskutočnením Volebnej konferencie bude obsahovať všetko to, čo je pre našu činnosť potrebné a tým, že ho obdržia spomínaní delegáti včas k oboznámeniu sa s ním, bude hladko a jednoznačne nimi prijatý.

Podotýkam, že uvedenej konferencie sa môžu zúčastniť iba tí delegáti, ktorí v predchádzajúcom období mali splnené všetky podmienky svojho členstva vyplývajúce s doteraz platných Stanov ÚFTS.

Zároveň apelujem na celú členskú základňu ÚFTS na včasné splnenie si svojej povinnosti vyplývajúcu z členstva v ÚFTS, ako príspevkovej organizácie, aby i nové vedenie ÚFTS si mohlo plniť volebný program kopírujúci reálne požiadavky jak futbalového hnutia, tak i svojich členskej základne. 

Nemôžem v tomto príspevku nemo obísť fakt, s ktorým som sa stretol pri regionálnych zasadnutiach ÚFTS, kde účasť bola až zarážajúco  veľmi nízka.  To nenasvedčuje , že i napriek mnohým Vašim pripomienkam, návrhom  vyplývajúcich zo tzv. zákulisia mienia sa tréneri podieľať na objektívnom a plnohodnotnom prispievaní k rozvoju nášho futbalového hnutia. Kde a na akej pôde je ich opodstatnený postoj, keď nie na platforme našej organizácie. Iba váha členstva a z toho vyplývajúca vážnosť môže pomôcť zvýšiť kredit i spoločenské postavenie trénera  ako neoddeliteľnú a jednu z najdôležitejších zložiek fenomému  nazývajúceho sa   F U T B A L .

Záverom mi dovoľte popriať všetkým zúčastneným na Volebnej konferencii ÚFTS jej hladký a úspešný priebeh a nového vedeniu ÚFTS veľa zdaru a  úspechov v plnení svojho programu pre prospech rozvoja futbalu na Slovensku.

 

                                                                                                                  Rudolf  H a n á k

                                                                                                                        GS ÚFTS