Na základe skutočnosti, že k 13. Decembru 2019 sa končí mandát volených členov Prezídia ÚFTS a na základe Uznesenia P- ÚFTS z 22.10.2019 stať „B“, čl.,2 boli vyzvaní regionálny zástupcovia s k následným krokom, ktorých splnenie má za cieľ zabezpečiť všetky podmienky k úspešnému priebehu následnej Volebnej konferencii ÚFTS, ktorej termín bol schválený Uznesením č.4/2019 Prezídia ÚFTS na 01. Februára 2020.

Dňa 26. Novembra 2019 bolo zvolané regionálne zasadnutie za Nitriansky kraj v Nitre - Agroinštitút Nitra.

 Teraz môj postreh !

Na zabezpečenie zdarného a úspešného priebehu boli pozvaní pozvánkou všetci tí členovia ÚFTS za Kraj Nitra, ktorí mali uhradený členský poplatok. V tomto kraji to znamenalo 41 členov, ktorí mohli naplniť svoje členské právo voliť v zmysle Stanov ÚFTS z 68 členov. Na všetkých týchto boli pripravené náležitosti vyplývajúce z organizačného zabezpečenia( t.j. adekvátna miestnosť, výzdoba, občerstvenie a pod. ). No, čo sa kompetentní snažili výsledkom tejto snahy bolo  nepríjemné prekvapenie mizivej účasti pozvaných členov. Môžem otvorene prehlásiť, že za toto sa ako dlhoročný člen ÚFTS,  jej funkcionár sa hanbím za Nitriansky kraj z ktorého pochádzam. A to tento kraj patril k jednej z tzv. bášt členskej základni čo do počtu, tak i do aktivít a disciplinovanosti. A preto sa pýtam, kde sú tí, ktorí vedia kuloárne kritizovať, no sú natoľko neseriózny, že združenie, ktorého sú riadnymi členmi ignorujú, prinajlepšom sľúbia účasť no neprídu ?

Vážení kolegovia kde máte možnosť prejaviť svoj postoj, podnety k prípadnému zlepšeniu vážnosti trénerskej funkcii, keď ako príslušníci stavovskej  organizácie toto nevyužívate. V priebehu roka počúvam, čo všetko vedenie ÚFTS by malo robiť, o čo bojovať  ! A teraz sa pýtam : „ Za Koho !“ Otvorene prehlasujem, že závidím predstaviteľom obce rozhodcov a delegátov, ktorí sa vo svojej činnosti môžu oprieť o svoju aktívnu a disciplinovanú základňu. To už nehovoriac o dôslednom presadzovaní jej záujmov v našom futbalovom hnutí ! Toto nám trénerom veľmi chýba, a tak postavenie trénera je také aké je.

Nechcem sa naďalej negatívne vyjadrovať a pevne verím, že následné v TN, TT a regionálne zasadnutia v rámci BFZ. SsFZ, a VsFZ budú mať reprezentatívnejšiu účasť a úroveň a aby naša následná Volebná konferencia bola realizovaná v duchu demokratických princípov a za aktívnej účasti všetkých členov ÚFTS, z ktorých svojim prístupom a aktívnym postojom sa budú podieľať na naplňovaní vážnosti pojmu „ FUTBALOVÝ TRÉNER“, a ktorí nás raz na volených postoch vymenia.
                                                                                                    
                                                                                                                                                                

                                                                                                     

Rudolf  H a n á k

Generálny sekretár ÚFTS