Zápisnica zo Regionálneho zasadnutia ÚFTS dňa  26.11.2019 – Agroinštitút NITRA

 

Ad 1./  Otvorenie : vykonal GS ÚFTS R. Hanák, privítal zúčastnených, oboznámil

              s programom a podmienkami vyplývajúcich zo Stanov ÚFTS.            

Ad 2./  Informácia o činnosti ÚFTS : Prezident ÚFTS vo svojom príhovore zhodnotil celkove 

              činnosť súčasného vedenia Únie. Správa je prílohou tejto zápisnice.

Ad 3./  Voľba zástupcu  Zs. regiónu v P-ÚFTS  :  na základe nastávajúcej VK ÚFTS bol doporučený za regionálneho zástupcu na základe záujmu o túto funkciu  Ľubomír Vaškovič  z Vinodolu Nitriansky región.

  Výsledok voľby :                      RZ ÚFTS za NR kraj  :              Ľubomír Vaškovič                                                                                              

 

Ad 4./  Schválenú kandidátnu listinu na volené funkcie ÚFTS na obdobie 2020-2024

              P-ÚFTS zo svojho zasadnutia  z  22.10.2019 pre nastávajúce voľby do P-ÚFTS na Volebné obdobie 2020-2024, ktorú prezentoval GS ÚFTS p. Hanák na RZ ÚFTS.

              Zúčastnení  RZ ÚFTS za NR-kraj sa stotožnili s predloženou kandidátkou :

 

              Prezident : Dr. L. Borbély,    Viceprezident :    Mgr. R. Rybníček,      GS : R. Hanák

              Sekretár :          V. Čmelko ,   Kontrolór ÚFTS : Dr. I. Králik

 

              RZ ÚFTS – za NR kraj doporučuje prezentovanú kandidátku predostrieť na VK ÚFTS.

 

Ad 5./  Rôzne : 

  • Zhodnotenie postavenia trénera vo futbalovom hnutí na Slovensku – Hanák, Oravec, Ing. Grofik, Danko, Dragúň
  • Postrehy s tréningových jednotiek – objem, obsah, testovanie a pod.
  • Delegáti na VK : Dr.Danko, Srňanský, Vaškovič, Oravec, Vincúr, Brunegraf.

Na záver bola predložená zápisnica z tohto zasadnutia k schválenie účastníkmi a uzavrel uvedenú akciu Dr. Borbély a veršom Dr. Danko.