Zameranie činnosti Únie : stavovské aspekty činnosti, rozširovanie poznatkového portfólia, zlepšovanie kompetenčného potenciálu trénerov,

Zhodnotenie oblastí činnosti ÚFTS :

1.Publikačná :

knihy (Trilógia pressingu I., II., III. + DVD 2016, All about pressing in football/soccer 2018),

odborný časopis (Futbalový tréning 2016-2018 štvrťročník – doteraz 10 čísiel), metodické materiály (Aktuálne metodické trendy 2018),

V 4. zošite edície Aktuálne metodické trendy je rozpracovaná „Koncepcia systému prípravy mládeže vo futbale“ (Singer), ktorá sa snaží zohľadniť najnovšie poznatky a vývojové tendencie umožňujúce zvýšiť kvalitu tréningového procesu, ako aj celkovú modernizáciu metodiky a optimalizáciu procesu výchovy a riadenia mládežníckeho futbalu na Slovensku.

2.Vzdelávacia : MST (Trenčín 2016 + 2016, Dunajská Streda 2017, Nitra 2018)

Leitmotív projektu

        Veľký dôraz chceme klásť predovšetkým na rozširovanie poznatkového portfólia trénerov, ktoré v čase digitálneho vzdelávania ponúka veľkú dostupnosť informačných zdrojov umožňujúcich vytvárať efektívnu vedomostnú bázu. Dôležitým faktorom je otvorenosť a prístupnosť týchto zdrojov na internete za predpokladu, že tréneri budú disponovať potrebnou počítačovou gramotnosťou. Kvalita vzdelávania dostáva týmto nové dimenzie, čo by malo platiť predovšetkým pre tzv. „ďalšie“ vzdelávanie trénerov, ktorí už absolvovali elementárny stupeň vzhľadom na konkrétnu licenciu. Máme tým na mysli akúsi „nadstavbu poznatkov“, ktoré sú výrazom permanentného vývoja relevantných informácií pre „seba-rozvoj“ a efektívne uplatnenie „trénerstva“ v reálnej praxi. Pri tomto leveli ďalšieho vzdelávania je zrejmé, že tréneri majú vďaka internetu takmer neobmedzený prístup k „posledným“ informáciám, ktoré si síce dokážu nájsť, avšak podstatné je aj chápať a dokázať pracovať s týmito poznatkami a tak ako hovorí prof. Stanek : „ chápať architektúru ich súvislostí.“ A práve v tom chceme pomôcť trénerom pri sprostredkovaní týchto súvislostí cez praktické prezentácie ich reálneho využívania v tréningovom procese.

Zámer

Zámerom UFTS je prostredníctvom ponuky aktuálnych odborných tém ponúkaných na seminári rozšíriť nadstavbové poznatkové portfólio slovenských futbalových trénerov všetkých kategórií a prispieť tak k aktualizácii trendových tém pre ich trénerskú prácu. Práve preto sú na týchto akciách vítaní tréneri všetkých kvalifikačných stupňov, aby prezentovaná problematika neostala výsadou len elitnej skupiny vybraných trénerov, ale priblížila  a rozšírila prezentované témy všetkým kategóriám slovenských trénerov.

Priorita rozširovania znalostného portfólia trénerov je aj súčasťou Medzinárodných seminárov trénerov futbalu,  ktoré v rámci „Podporného projektu“ v spolupráci so SFZ a ÚLK usporadúva každoročne ÚFTS. Možno prvýkrát v histórii slovenského vzdelávacieho procesu trénerov vo futbale sa okrem prednášateľov priamo zapojili do praktických výstupov aj hráči, realizačné tímy a manažment prvoligových klubov. Hlavne vďaka pozitívnemu prístupu AS Trenčín sa zahájila realizácia „Podporného programu“, ktorý mal svoje pokračovanie v DAC Dunajská Streda a FC Nitra.  Radi by sme v budúcnosti rozšírili spoluprácu aj s ďalšími špičkovými slovenskými klubmi. Považujeme za úspech, že sa nám podarilo získať na naše semináre aj vynikajúcich zahraničných expertov, ktorí nám prezentovali nielen najnovšie teoretické vedomosti, ale v praktických ukážkach aj moderné metodické trendy: renomovaného talianskeho pressingového experta Massima Luchesiho (autora množstva publikácií s taktickou tematikou) a Jaroslava Hřebíka (najúspešnejšieho českého trénera v Lige Majstrov a bývalého úspešného trénera Sparty Praha a ČR U21). Zaujímavým hosťom bol tiež švajčiarsky inštruktor UEFA „Jíra Panelu“ Dany Ryser (tréner majstrov sveta Švajčiarska U17), ktorý veľmi plasticky a prístupne prezentoval pressingové stratégie a ponúkol praktické ukážky ich nácviku.  Verner Lička (prezident UČFT a úspešný tréner) nás podrobne oboznámil s veľmi zaujímavými taktickými novinkami a metodikou ich nácviku a zdokonaľovania. U nás prednášali a praktikovali aj predstavitelia modernej nemeckej metodiky Peter Schreiner, Júrgen Zienmeister, Steven Turek a Peter Hyballa, ktorí sa sústredili na spôsoby prekonávania zhustenej obrany súpera. Známu holandskú školu prezentoval Ricardo Moniz, bývalý tréner AS Trenčína. Tak isto aj Adrián Guľa, tréner reprezentácie SR do 21 rokov sa riešil vo svojej teoretickej prednáške a aj v praktickom výstupe ako prekonať hlboký obranný blok súpera.

Vďaka spolupráci s prezidentom SFZ sa tento rok podarilo zaradiť MST UFTS skupiny akreditačných podujatí v rámci vzdelávacieho programu SFZ (škoda že iniciatívny nebol Technický úsek SFZ).

204 trénerov zúčastnených na Pressingu 1  a 101 trénerov na akcii Pressing 2, Útočenie 1 DS 145 trénerov, Útočenie 2 Nitra 345 trénerov.

3.Spolupráca : ÚLK-SFZ-ČUFT-AEFCA, naďalej sa podieľať  na organizovaní akreditovaných odborných seminárov v rámci vzdelávacieho konceptu SFZ

Účasť na medzinárodných sympóziách AEFCA, ITK,

Podpísanie novej zmluvy s prezidentom ČUFT Vernerom Ličkom o vzájomnej spolupráci trénerských únií Slovenska a Česka

Výmena odborných materiálov.

4.Spoločenská : každoročné slávnostné stretnutie trénerov- jubilantov v auguste, zabezpečovanie lístkov na zápasy slovenskej reprezentácie,

Napriek tomu, že prebieha hodnotiaca konferencia, chceli by sme ponúknuť stratégiu smerovania a aj koncept najbližšej budúcnosti ÚFTS, ktorý prezentuje p. Rybníček za Prezídium ÚFTS.

Podporný projekt pre zvyšovanie  úrovne odbornej kompetentnosti trénerov

Ponúkli sme atraktívne tréningové „know how“ na zvládnutie tejto trendovej defenzívnej taktiky, bez ktorej je vrcholový futbal súčasnosti nepredstaviteľný.

P.S.

1. Nechceme akceptovať model hodnotiacich seminárov, ktoré nespĺňajú vzdelávacie kritériá, ale iba informujú ex post a kognitívna hodnota je spochybniteľná...

2. Zásadne požadujeme dodržiavať líniu európskeho vzdelávacieho štandardu „teória spolu s praxou“.

3. Po každom vrcholovom podujatí (MS, ME, Liga Národov) zabezpečiť aktuálny metodický výstup pre potreby slovenského futbalu a trénerov...

4. Ponúkame nadstavbové informácie, ktoré v takejto podobe nie sú predmetom základných kvalifikačných kurzov a v žiadnom prípade by nemali kolidovať s obsahom základného vzdelávania SFZ.

 

 

Bez kvalitných trénerov totiž možno len ťažko očakávať nárast kvality hráčskeho materiálu  ako aj hry samotnej...

Cieľ : Vytvoriť odborne náročné prostredie tak, aby otvorilo dialóg na úrovni nových trendov v poznatkovom portfóliu a  posunulo profesiu slovenského futbalového trénera na pozíciu, ktorá by mu mala prislúchať, ak chce bezprostredne ovplyvňovať dianie na ihrisku a podieľať sa tak na ďalšom skvalitňovaní slovenského „futbalového produktu“.