Vážený kolegovia !

Oznamom zo dňa 23. Januára 2019, teda na základe začiatku roka 2019 som Vás upozorňoval na naplnenie znenia čl.4, ods.2 písmeno „d“, Stanov ÚFTS, a to úhrady členského poplatku člena ÚFTS. Vzhľadom k tej skutočnosti, že bol vykonaný audit členskej základni v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 hlava II. , § 8 článok 3 o evidencii členskej základni a ním bolo zistené, že niektorí z našich členov nemali uhradené tieto poplatky nielen za kalendárny rok 2018, no i za roky 2016 a 2017, i napriek niekoľkonásobným telefonickým, či písomným upozorneniam zo strany sekretára ÚFTS.

Preto Prezídium ÚFTS na svojom zasadnutí dňa 13. marca 2019 prejednávalo túto skutočnosť a v súlade so Stanovami ÚFTS čl. 3 odst.5/b a z titulu porušovania čl.4, odst. 2/d uvedeného dokumentu zo strany niektorých členov rozhodlo svojim Uznesením o zrušení členstva v ÚFTS všetkým, ktorí neuhradili svoj členský poplatok za roky 2016 a 2017 dňom 1. marca 2019. Protokol o zrušení členstva s menným zoznamom dotknutých osôb je uložený u sekretára ÚFTS.

Prezídium ÚFTS s ľútosťou pristúpilo k tomuto kroku, no dikcia Zákona o športe, normy SFZ a v neposlednom rade Stanovy ÚFTS a ich plnenie ho zaväzuje i k takýmto nepopulárnym krokom či opatreniam.

Znova chceme zdôrazniť, že: ÚFTS je príspevková organizácia a tak možnosť naplňovania požiadaviek jej členov veľmi úzko závisí od disciplinovaného plnenia príspevkovej povinnosti jej členov.

 

Rudolf   H a n á k
Generálny sekretár ÚFTS

 

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo