Vážený kolegovia !

Dovoľujem si Vás osloviť na základe začiatku roka 2019 a tým i naplnenia znenia čl.4, ods.2 písmeno „d“, Stanov ÚFTS, a to úhrady členského poplatku člena ÚFTS.

K predmetnej veci Vám chcem dať na vedomie, že uvedené členské poplatky výsostne súvisia s plnením poslania ÚFTS v zmysle čl.2 „Stanov ÚFTS“ v plnom rozsahu ( časopis ÚFTS - Futbalový tréning, semináre a pod.) a veľmi ťažko je potom reagovať na prípadnú kritiku činnosti Únie ohľadom tzv. „ starostlivosti“ o trénerov a členov našej Únie, pokiaľ z Vašej strany nie je splnená podmienka členstva určená „ Stanovami ÚFTS“ 

ÚFTS je príspevková organizácia a tak možnosť naplňovania požiadaviek jej členov veľmi úzko závisí od plnenia príspevkovej povinnosti jej členov. 

Vzhľadom k týmto skutočnostiam chcem upozorniť hlavne tých, ktorí do dnešnej doby si neuhradili svoj členský poplatok ešte za rok 2018 a aj napriek tomu  bolo na nich myslené aspoň tým, že na ich mailovú adresu bol zaslaný časopis ÚFTS.  Podotýkam, že pokiaľ títo takto neučinia do konca mesiaca Február 2019 budeme nútení postupovať voči nim v zmysle Stanov ÚFTS čl.3, ods. 5, písmeno „b“ a zrušiť ich riadne členstvo v ÚFTS.  Predpokladáme, že uvedený nedostatok bude z Vami v krátkej dobe odstránený, a tým z Vašej strany naplnené znenie čl.4/d v súlade s čl.5/1 uvedených Stanov ÚFTS .

Touto cestou  chcem upozorniť i ostatných riadnych členov ÚFTS na termín úhrady svojich členských príspevkov do termínu Marec 2019.

Zároveň Prezídium ÚFTS dňom 01.01.2019 ruší platnosť všetkých  vydaných členských preukazov do 31.12.2017. Táto skutočnosť bude oznámená i všetkým partnerským organizáciám ( SFZ,  ÚLK a všetky regionálne zväzy), aby sa predišlo  zneužívaniu daných preukazov napr. k voľnému vstupu na majstrovské zápasy uvedených subjektov.

   Za pochopenie ďakujeme !

S pozdravom                                                                                             Rudolf H a n á k

                                                                                                              Generálny sekretár ÚFTS