1.Rozširovanie spolupráce so SFZ a hlavne s novým personálnym obsadením, z interných štruktúr personálneho a trénerského obsadenia. Predovšetkým napomáhať rozvoju systémového fungovania jednotnej trénerskej koncepcie individuálneho, ako aj herného konceptu mládeže.

 

2.Na základe podpisu zmluvy medzi CAFT a UFTS rozširovať a rozvíjať okrem iného organizačné možnosti spoločných Česko-Slovenských trénerských seminárov, ktoré súvisia s výberom aktuálnych tém a trendov, finančnom zabezpečení, získanie kreditov /zorganizovať stretnutie technických riaditeľov SFZ a FAČR/,ako aj výmena skúseností v rámci metodického prístupu jednotlivých asociácií.

3.Rozšíriť a zintenzívniť komunikáciu a zaangažovanosť všetkých členov aj nečlenov UFTS prostredníctvom web stránky a programu /napr.Paysy /,aby sa zinteraktívnila možnosť vzájomnej komunikácie prezídia UFTS, ako aj výber členského a námetov členov, na posun a zlepšenie fungovania UFTS počas nasledujúceho obdobia dvoch rokov.

4.Pokračovať,zdokonalovať a rozvíjať  publikačnú činnosť .Pokúsiť sa osloviť a hľadať trénerov, ktorí budú schopní vykonávať túto činnosť popri praktických náležitostí a zároveň tak prispievať k dôležitej zložke edukačného napredovania trénerských osobností.

5.Zintenzívniť a rozvinúť spoluprácu medzi UFTS a klubmi dvoch najvyšších súťaží ,nielen pre kvalitu a atraktivitu seminárov z hľadiska teoretickej a predovšetkým praktickej časti, ale pokúsiť sa zainteresovať všetkých trénerov, ktorí pracujú pre tieto kluby, aby sa stali členmi a zároveň sa kluby pokúsili vyčleniť na rok finančné prostriedky, ktoré by napomáhali prostredníctvom UFTS ku kvalite organizovania a zabezpečovania jednotlivých seminárov./participácia výberu tém podľa dopytu trénerov z týchto súťaží, počet seminárov, atď./

6.Aktivitou a spoločnou komunikáciou v prípade otvorenia tejto otázky zo strany SFZ, napomôcť prostredníctvom myšlienok a osobností UFTS  ku kreovaniu TMK,ktorá by napomohla k systému kontroly a zabezpečenie odbornej diskusie trénerov, ktorí momentálne prostredníctvom obsadenia jednotlivých vekových kategória a „A“ mužstva, tvoria smerovanie a image Slovenského futbalu.

 

Prijaté na hodnotiacej konferencii.