Vážený kolega !

       Dovoľujem si Vás osloviť na základe Vášho predpokladáme objektívne zapríčineného neuhradenia členského poplatku člena ÚFTS. 

K predmetnej veci Vám chcem dať na vedomie, že uvedené členské poplatky výsostne súvisia s plnením poslania ÚFTS v zmysle čl.2 „Stanov ÚFTS“ v plnom rozsahu ( časopis ÚFTS - Futbalový tréning, semináre a pod.) a veľmi ťažko je potom reagovať na prípadnú kritiku činnosti Únie ohľadom tzv. „ starostlivosti“ o trénerov a členov našej Únie, pokiaľ z Vašej strany nie je splnená podmienka členstva určená „ Stanovami ÚFTS“,  napr. viď prihlásenia sa na seminár trénerov  ( Nitra 24.09.2018) s požadovanou zľavou ako člen, no bez ohľadu na úhradu svojho členského príspevku !!!

ÚFTS je príspevková organizácia a tak možnosť naplňovania požiadaviek jej členov veľmi úzko závisí od plnenia príspevkovej povinnosti jej členov. Predpokladáme, že uvedený nedostatok bude z Vami v krátkej dobe odstránený, a tým z Vašej strany naplnené znenie čl.4/d v súlade s čl.5/1 uvedených Stanov ÚFTS .

Za pochopenie ďakujeme !

S pozdravom                        

                                                   

   Vladimír  Č m e l k o                                                    Rudolf  H a n á k

Sekretár ÚFTS                                                             Generálny sekretár ÚFTS