logoclanokuftsZámerom UFTS je prostredníctvom ponuky aktuálnych odborných tém ponúkaných na seminári rozšíriť nadstavbové poznatkové portfólio slovenských futbalových trénerov všetkých kategórií a prispieť tak k aktualizácii trendových tém pre ich trénerskú prácu. Práve preto sú na týchto akciách vítaní tréneri všetkých kvalifikačných stupňov, aby prezentovaná problematika neostala výsadou len elitnej skupiny vybraných trénerov, ale priblížila  a rozšírila prezentované témy všetkým kategóriám slovenských trénerov.

To, že vznikol enormný dopyt po tejto akcii nás teší, ale bol aj príčinou toho, že sme v dôsledku kapacity konferenčnej  sály museli pristúpiť k limitovanej účasti na teoretickej časti seminára, čo nás už v budúcnosti určite nezaskočí.... Odstrihnutie trénerov C kvalifikácie sme sa pokúsili zmierniť tým, že na praktickej časti ukážok tréningových jednotiek mali zabezpečenú bezplatnú účasť aj títo tréneri!

Cieľ projektu

Nastaviť a nasmerovať cieľové zameranie nadstavbového vzdelávacieho procesu trénerov, vytvoriť odborne náročné prostredie tak, aby otvorilo dialóg na úrovni nových trendov v poznatkovom portfóliu a  posunulo profesiu slovenského futbalového trénera na pozíciu, ktorá by mu mala prislúchať, ak chce bezprostredne ovplyvňovať dianie na ihrisku a podieľať sa tak na ďalšom skvalitňovaní slovenského „futbalového produktu“. Bez kvalitných trénerov totiž možno len ťažko očakávať nárast kvality hráčskeho materiálu  ako aj hry samotnej...

Dosiahnuť,aby:

  1. MST bol pravidelnou súčasťou vzdelávacieho kalendára slovenských trénerov
  2. Tematizácia seminára bola zameraná na nadstavbovú orientáciu obsahu a nie na elementárne poznatky
  3. Sme nesuplovali základné vzdelávanie trénerov, ktoré je plne v kompetencii SFZ, ale boli súčasťou procesu ďalšieho vzdelávania a licenčného zhodnocovania.

Sme radi, že:

1. Posledné 2 ročníky participuje s nami na tomto projekte ÚLK najmä vďaka pochopeniu a aktivity prezidenta ÚLK Ivana Kozáka

2. Podobne  aj prezident SFZ p. Kováčik zaujal pozitívny postoj k tomuto projektu a aj vďaka tomu sa MST stáva plnohodnotnou súčasťou nadstavbového vzdelávania slovenských trénerov

3. Priebeh tematizácie prešiel od proaktívnej defenzívy (Trenčín 2x 2016) cez herné správanie bezprostredne po pressingu (Dunajská Streda 2017) až po trendové elementy útočenia – tréning HČ, prihrávky a hra do bloku

4. Obaja zahraničný prezentátori sú trénermi v slovenskej lige (Moniz, Hyballa) a dopĺňa ich reprezentačný tréner U-21 Adrián Guľa.

 

  1. Nechceme akceptovať model hodnotiacich seminárov, ktoré nespĺňajú vzdelávacie kritériá, ale iba informujú ex post a kognitívna hodnota je spochybniteľná.
  2. Zásadne požadujeme dodržiavať líniu európskeho vzdelávacieho štandardu „teória spolu s praxou“.
  3. Zamerať sa v budúcnosti na metodické výstupy z vrcholových futbalových podujatí pre potreby slovenského futbalu a trénerov prostredníctvom transferu do slovenských podmienok.
  4. Ponúkame nadstavbové informácie, ktoré v takejto podobe nie sú predmetom základných kvalifikačných kurzov a v žiadnom prípade by nemali kolidovať s obsahom základného vzdelávania SFZ (bazálne resp. elementárne verzus ďalšie resp. nadstavbové vzdelávanie .

Možno prvýkrát v histórii slovenského vzdelávacieho procesu trénerov vo futbale sa okrem prednášateľov priamo zapojili do praktických výstupov aj hráči ligových klubov so svojimi realizačnými tímami a samotné kluby na čele s majiteľmi a športovými riaditeľmi (Rybníček -AS Trenčín, Végh – DAC Dunajská Streda, Suttó- FC Nitra ) vytvorili otvorený priestor  pre praktickú demonštráciu trendových elementov pre zúčastnených trénerov a dali k dispozícii svoj infraštrukturálny potenciál.

Perspektíva spolupráce

Perspektívou najbližšej budúcnosti sa javí súčinnosť UFTS, ÚLK, SFZ a samotných ligových klubov, ktorá by sa mohla vyprofilovať do projektu pravidelného doškoľovania trénerov všetkých kategórií v záujme obohacovania a rozširovania ich poznatkového portfólia a zachytávania moderných trendov implantovaných do tréningového procesu ako aj samotnej hry slovenských mužstiev.

Strategické ciele pre ďalšiu budúcnosť

  1. Jasné definovanie obsahového zamerania a určenie rozhodujúcich trendov pri vzdelávaní trénerov, nielen formálne dodržiavanie pravidiel Konvencie UEFA ale aj autentické napĺňanie a obohatenie o vlastné prvky súvisiace so špecifikami slovenského futbalového prostredia a osobitosťami národnej futbalovej mentality. Model nadstavbového vzdelávania by zabezpečoval implantáciu moderných herne-taktických trendov pre všetky kvalifikačné stupne a nielen pre elitnú skupinu trénerov v postgraduálnej fáze.
  2. Udržať model medzinárodnej spolupráce pod záštitou AEFCA.
  3. Eliminovať absenciu TMK - supervíznu, mentorskú, konzultačnú a predovšetkým oponentskú funkciu tohto inštitútu. TMK by mala spĺňať nielen funkciu tlaku na výsledky, ale aj prirodzeného pressingu na trénerov, ktorý ich profesijne permanentne posúva dopredu a núti k tzv. celoživotnému vzdelávaniu, ktoré sa už dnes stáva samozrejmosťou vyspelého futbalu.

4.Zriadenie Metodického kabinetu, knižnice, ponuku e-bookov a odborných periodík medzinárodného knižného trhu, skvalitniť trénersko-metodický časopis a vytvoriť analytické štúdio.

Veríme, že uvedené ciele a zámery sa nám v úzkej súčinnosti so SFZ a ÚLK podarí zrealizovať v prospech celého slovenského futbalu.

 

PhDr. Laco Borbély

Prezident ÚFTS

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo