logoclanokuftsVážený kolegovia tréneri !

    Na základe môjho verejného prísľubu k Vašej priebežnej informovanosti z činnosti ÚFTS respektívne Prezídia ÚFTS po dobu medzi jednotlivými konferenciami sa  k Vám touto formou prihováram a realizujem našu povinnosť smerom k spomínanej Vašej informovanosti okrem samozrejmých zverejňovaných uznesení z jednotlivých zasadnutí Prezídia ÚFTS:

 

1.)  Spracovávanie poznatkov z jednotlivých sfér futbalového hnutia formou vydávania   nášho odborného časopisu (2 vydania marec a júl 2018) a príprava tretieho vydania s   monotematickým zameraním k MS 2018 v Rusku (september 2018) a štvrtého vydania (december 2018).

2.) Príprava a realizácia „Stretnutie  Jubilantov – členov ÚFTS“, ktorí sa dožívajú významného životného jubilea v tomto roku, ktoré sa uskutočnilo 24. Augusta 2018 v Trenčianskych Tepliciach – Hotel Fórum. Oboznámenie sa s foto a samostatným komentárom k tejto akcii si môžete prezrieť na inej časti našej web.stránky. Vedeniu ÚFTS je veľmi ľúto, že podaktorí pozvaní sa nemohli či už zo zdravotných, osobných a iných dôvodov zúčastniť, a tak regionálny zástupcovia ÚFTS budú poverení Prezídiom týchto navštíviť na ich domácich adresách a odovzdať im dary a uznania ÚFTS.

3.) V mesiaci August 2018 Prezident  ÚFTS Dr. Borbély a Prezident ÚLK p. Kozák podpísali spoločnú „Dohodu o spolupráci medzi ÚFTS a ÚLK“, ktorej znenie sa nesie v zmysle stanov oboch subjektov hlavne smerom k vzdelávaniu trénerov a jeho  jednotlivých foriem a tým i zvyšovania  odbornosti nášho trénerského stavu. Zároveň umožňuje vytvoriť i mechanizmus na zabezpečenie účasti členov ÚFTS na športových akciách organizovaných ÚLK.

4.)  Príprava a organizácia IV. ročníka Medzinárodného semináru trénerov, ktorý sa uskutoční dňa 24. Septembra 2018 v Nitre. Jeho teoretická časť bude prebiehať v kongresovej sále Agroinštitútu –Akademická ul.,  a  praktická časť na zrekonštruovanom štadióne FC Nitra. Obsahová náplň uvedenej akcie  zabezpečila ÚFTS v spolupráci s ÚLK zahraničnými lektormi a spolu s SFZ je zabezpečená i prezentácia popredného lektora z našich radov.

Preto i touto cestou chcem Vás – členov  upozorniť na túto akciu, ku ktorej podrobnosti sú zverejnené na úvodnej web.stránke ÚFTS . Veríme, že účasť zo strany Vás-členov ÚFTS bude čo najpočetnejšia.  

 

Zároveň mi nedá aby som sa nezmienil i so svojimi negatívnymi postrehmi, s ktorými sa pri našej činnosti stretávame.

Je veľmi nepríjemné, pokiaľ sme nútení Vás členov ustavične upozorňovať na fakt, že až polovina našej členskej základne nebola schopná –ochotná uhradiť svoj členský poplatok v ÚFTS,  no pritom si chce nárokovať na benefity z jeho členstva ( časopis ÚFTS, vstupenky na zápasy Reprezentácie SR, zľavu na seminároch a pod.)

Treba si uvedomiť, že naša Únia môže realizovať svoje poslanie pre svojich členov iba za predpokladu finančnej disciplinovanosti členskej základne, nakoľko sme príspevková organizácia, to znamená, že nepoberáme a ani nemôžeme poberať žiadne štátne dotácie na svoju činnosť. Taktiež  sme vytvorili podmienky na právo poberateľa 2% príspevku z daní, poprípade v obchodnej činnosti sme podpísali zmluvu s firmou MEVA – distribútor športového oblečenia a športových pomôcok, kde formou beckbonusov z Vami realizovaných, alebo zabezpečených objednávok by sme mohli realizovať určité zľavy pre našich členov ( členský  príspevok, účastnícky príspevok  na semináre a pod.), no z Vašej strany sa tieto naše aktivity akosi minuli účinku, poprípade pozornosti.

 Je preto veľmi náročné až miestami nemožné uspokojovať Vaše požiadavky predostreté na konferenciách Únie. Samozrejme sú tieto náležitosti ovplyvnené i skutočnosťou, že naša členská základňa sa namiesto zvyšovania zmenšuje i napriek tej skutočnosti, že neustále pribúda viac a viac trénerov s licenciami,  o čom svedčia i čísla zrealizovaných  školení trénerov na jednotlivých stupňoch odbornosti.

5.) Chcem  Vás oboznámiť i s prípravou „Hodnotiacej konferencie ÚFTS, tak ako nám to určujú i Stanovy ÚFTS, ktorá by sa mala uskutočniť do konca roka 2018. Informácie k tejto akcii budú zverejnené cestou našej web.stránky a regionálnych zástupcov ÚFTS v dostatočnom časovom predstihu.    

          

                                                   

Rudolf  H a n á k

Generálny sekretár ÚFTS

 

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo