Vážený kolegovia tréneri !

FT32017

Dovoľujem si Vás osloviť na základe informácie jedného z našich kolegov - trénerov o možnosti získania odborného časopisu :

K predmetnej veci Vám chce Prezídium ÚFTS dať na vedomie, že výdavky na tvorbu daného časopisu čerpáme iba z členských poplatkov členov ÚFTS, a tak z toho vyplýva, že je predovšetkým určený jej členom (zdarma).  Bohužiaľ v terajšej dobe naša ÚFTS nemá dostatok vlastných či sponzorských finančných prostriedkov na vydávanie časopisu v printovej (tlačenej) forme.

I napriek uvedeným statusom sa Prezídium ÚFTS na svojom zasadnutí dohodlo, že daný odborný časopis sme ochotný sprístupniť i nečlenom ÚFTS, nakoľko nám záleží na prieniku informácii a poznatkov  pre celú trénerskú obec v našom futbalovom hnutí, ale za podmienky, že záujemca o dané číslo časopisu, resp. o celé ročné vydania môže tak učiniť  po úhrade jedného konkrétneho výtlačku  v hodnote € 3,00, alebo predplatením si celoročného vydania ( 4 výtlačky ) vo výške € 10,00. Úhrada by mala byť uskutočnená na účet ÚFTS :  SK7175000000004007853207 so správou pre príjemcu : „ poplatok za časopis ÚFTS č..... „ , alebo „ celoročný úhrada za časopis ÚFTS na rok.... „ !

 

Vzápätí po realizácii úhrady a jej relevantnej informácii sekretárovi ÚFTS Vám tento obratom odošle daný časopis na Vami uvedenú mailovú adresu. U tých, ktorí sa rozhodnú pre celoročné odoberanie uvedeného časopisu bude tento tak isto po úhrade automaticky zasielaní ihneď po jeho vydaní.

Dovoľujem si Vás informovať na základe ohlasu niektorých z Vás, ohľadom nezaslania odborného časopisu „ Futbalový tréning“ vydávaného ÚFTS . K predmetnej veci Vám chcem dať na vedomie, že každému z členov našej Únie bol vždy zaslaný sekretárom ÚFTS na mailovú adresu, ktorá Vami bola udaná.
Z tohto titulu Vás žiadam o preverenie si u p. Čmelka – sekretára ÚFTS správnosť Vašej mailovej adresy. Pokiaľ by táto bola správna je možnosť, že Vaša mailová schránka nie je kapacitne dostatočná na prevzatie materiálov väčšieho rozsahu ( čo náš časopis obvykle má ). V tom prípade treba požiadať Vášho operátora na zväčšenie kapacity Vašej stránky, poprípade zmeniť operátora/providera, ktorý vo svojej ponuke dokáže zabezpečiť túto službu. Z našej strany Vám toto nevieme a ani nemôžeme zabezpečiť, je to výlučne iba vo Vašej kompetencii.

Zároveň Vás chceme upozorniť, že v každom vydaní nášho časopisu je uverejnená reklama na športový materiál firmy MEVA. Pokiaľ by ste ako člen ÚFTS zabezpečili nákup tovaru v zmysle katalógu danej firmy ( požiadať s oň môžete cestou kontaktnej osoby – Ing. Geregová č.t.0948604445 ) pre Váš klub či organizáciu, ktorej ste členom, môžete byť na daný rok oslobodený od členského príspevku ÚFTS za predpokladu, že hodnota nákupu ako pre člena ÚFTS bude vyššia ako € 400,- . Myslíme si, že pre Vás, ktorí pôsobíte ako aktívny tréneri v kluboch je i táto možnosť zrealizovatelná. I takýmto spôsobom, chce vedenie ÚFTS pomôcť svojim členom.hanak

 

Rudolf Hanák

Generálny sekretár ÚFTS