warning red

UPOZORNENIE Z TITULU COVID-19

PRE PRÍPADNÝCH POUKAZATEĽOV 2% Z DANÍ

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.

Príklad: vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, vyhlásenie spolu s potvrdením treba podať do 30. septembra 2020.

Viac informácií:
*  § 22 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
*  Dokument Finančnej správy SR – Korona opatrenia

Dokumenty nájdete tu:

 

GOAL SETTING – AKO EFEKTÍVNE STANOVOVAŤ CIELE V ŠPORTE

Webinar Goal setting

Stanovenie efektívnych cieľov je jednou z najdôležitejších mentálnych schopností. Na webinári si vysvetlíme, ako Vám rôzne druhy cieľov pomôžu pri zlepšovaní výkonnosti a aké najčastejšie chyby pri určovaní cieľov robia športovci alebo tréneri. Okrem efektívneho „Goal settingu“ si ukážeme aj to, akú rolu hrá v tomto procese naše podvedomie. Niektoré koncepty si priamo na webinári vyskúšate. Po jeho skončení obdržíte študijné materiály a praktické cvičenia, ktoré môžete využiť pri stanovovaní cieľov aj v budúcnosti.

Vzľadom k pretrvávajúcim opatreniam Krízového štábu SR spôsobenej Koronavírusovou pandémiou, vedenie ÚFTS sa mohlo zaoberať až v tejto dobe Požiadavkami z VK ÚFTS ktoré na nej odzneli a patrične na ne zareagovať.

K uvedenému sa vyjadril Prezident ÚFTS PhDr. Ladislav  BORBÉLY

Vážený kolegovia tréneri !

FT32017

Dovoľujem si Vás osloviť na základe informácie jedného z našich kolegov - trénerov o možnosti získania odborného časopisu :

K predmetnej veci Vám chce Prezídium ÚFTS dať na vedomie, že výdavky na tvorbu daného časopisu čerpáme iba z členských poplatkov členov ÚFTS, a tak z toho vyplýva, že je predovšetkým určený jej členom (zdarma).  Bohužiaľ v terajšej dobe naša ÚFTS nemá dostatok vlastných či sponzorských finančných prostriedkov na vydávanie časopisu v printovej (tlačenej) forme.

I napriek uvedeným statusom sa Prezídium ÚFTS na svojom zasadnutí dohodlo, že daný odborný časopis sme ochotný sprístupniť i nečlenom ÚFTS, nakoľko nám záleží na prieniku informácii a poznatkov  pre celú trénerskú obec v našom futbalovom hnutí, ale za podmienky, že záujemca o dané číslo časopisu, resp. o celé ročné vydania môže tak učiniť  po úhrade jedného konkrétneho výtlačku  v hodnote € 3,00, alebo predplatením si celoročného vydania ( 4 výtlačky ) vo výške € 10,00. Úhrada by mala byť uskutočnená na účet ÚFTS :  SK7175000000004007853207 so správou pre príjemcu : „ poplatok za časopis ÚFTS č..... „ , alebo „ celoročný úhrada za časopis ÚFTS na rok.... „ !