Vážení členovia ÚFTS, kolegovia !

     Dovoľte, aby som v mene novozvoleného Prezidenta ÚFTS a všetkých funkcionárov a členov Prezídia Únie futbalových trénerov Slovenska, ktorí boli na Volebnej konferencii našej Únie dňa 8. Februára 2020 v Trenčianskych Tepliciach zvolení a menovaní, vyjadril, čo najúprimnejšie poďakovanie za dôveru, ktorá nám Vašim zvolením bola vyjadrená. Zároveň chcem uistiť, že uvedená dôvera na jednej strane teší, no na druhej o to viac zaväzuje k neustálemu skvalitňovaniu našej práce, zviditeľňovaniu sa (myslím ÚFTS, nie jej funkcionárov) na rastúcich výsledkoch úrovne futbalu na Slovensku.  Príspevky delegátov na Volebnej konferencii, ktorí v diskusii vystúpili jednoznačne poukázali na veci, ktoré našich trénerov trápia, s čím majú v praktickom živote trénera problém , ale vyjadrili i svoj pohľad na prípadne možný návrh riešenia.

Toto všetko rozšíri obsah a objem  práce vedenia ÚFTS a jeho riešením bude nastavené zrkadlom  činnosti vedenia ÚFTS pri odpočte jej činnosti voči voličom - delegátom, ktorí svojim volebným hlasom dali dôveru tomuto vedeniu.

Vieme, že nás nečaká ľahká práca a budeme musieť prekonať viaceré úskalia pri presadzovaní všetkých Vašich reálnych podnetov a požiadaviek, no i s týmto vedomím všetci tí, ktorí prijali kandidatúru do Prezídia ÚFTS a uchádzali sa o Váš hlas pri voľbách  do Prezídia ÚFTS brali na vedomie s úlohou ich realizácie v prospech trénerskej obce na Slovensku.  

Ešte raz sa chcem nielen delegátom,  ale i Vám všetkým členom Únie futbalových trénerov Slovenska srdečne poďakovať za Vami prejavenú dôveru.

 

Rudolf H a n á k
Generálny sekretár ÚFTS

 

Dňa 8.2.2020 sa v hoteli Flóra Trenčianske Teplice konala volebná konferencia ÚFTS. Po štvorročnom období bolo na delegátov konferencie zvoliť nové Prezídium únie. Delegáti si vypočuli správu o činnosti a hospodárení únie, zároveň boli svedkami ocenení dlhoročných členov a schválení Čestného prezidenta únie - p. Jaroslava Jambora.

Važení  kolegovia, kolegyňe !

Dovoľte, aby som sa Vám so začiatkom nového roka 2020 prihovoril a zároveň Vám všetkým poprial veľa zdravia, šťastia, osobných,  pracovných i športových úspechov.

Na základe k tej skutočnosti, že nám nastáva tzv. volebný rok,  t.j. rok, kedy vyprší mandát doterajšiemu Prezídiu našej Únie a Vami delegovaní, či poverení delegáti , ktorí sa zúčastnia Volebnej konferencie ÚFTS si zvolia svoje zastúpenie v zmysle volených funkcií v Prezídiu ÚFTS na následné obdobie 2020-2024, budú i odsúhlasovať  novelizáciu „Stanov ÚFTS“ , ku ktorej sme pristúpili hlavne z titulu aktualizácie požiadaviek doby a inplementáciou  nových noriem a smerníc  SFZ,UEFA, AEFCA a i v neposlednom rade i požiadaviek vyplývajúcich s aplikáciou  Zákona o športe č. 440/2015 Z.z.,  a tým i vyplývajúcich požiadaviek tohto zákona na činnosť našej organizácie. Veríme, že predložený návrh danej novelizácie, ktorý bude rozoslaný mailom všetkým delegátom ešte pred uskutočnením Volebnej konferencie bude obsahovať všetko to, čo je pre našu činnosť potrebné a tým, že ho obdržia spomínaní delegáti včas k oboznámeniu sa s ním, bude hladko a jednoznačne nimi prijatý.

Dňa 9.12.2019  sa v priestoroch hotel Belveder uskutočnilo zasadnutie členov ÚFTS region Banská Bystrica.

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (UFTS-BB.pdf)Zápisnica984 kB

Dňa 30.11.2019 o 17.00 sa v priestoroch sídla ÚFTS uskutočnilo volebné zasadnutie členov ÚFTS region Trenčín a Trnava.

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (UFTS-TN-TT.pdf)Zápisnica2256 kB

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo